คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

หนังสือชนะการประกวดจากโครงการประกวดหนังสือประกอบเรียนการสอน ปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

สนุกกับเทคโนโลยีสารสนเทศใกล้ตัว

สนุกกับเทคโนโลยีสารสนเทศใกล้ตัว ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวกุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม