ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การสร้างบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กีฬาแชร์บอล

 

การสร้างบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กีฬาแชร์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่อง :  การสร้างบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กีฬาแชร์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย              :  นายสมบัติ    เฉยพงษ์   นางสาวเนตรชนก   เพียรการ2 
หลักสูตร           :  การวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สถาบัน            :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี                   :  2552
อาจารย์ที่ปรึกษา :  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โสพล  มีเจริญ
                        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสกสรรค์  แย้มพินิจ

                         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กีฬาแชร์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
                        กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดบางนานอก สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย   1) บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   2) การประเมินคุณภาพของบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  แบบ  Dependent
                          ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  อยู่ในระดับดี และคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  อยู่ในระดับดี  เมื่อนำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  อยู่ในระดับ ดี   ดังนั้นบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กีฬาแชร์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

คำสำคัญ : บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กีฬาแชร์บอล / สุขศึกษาและพลศึกษา


1 โรงเรียนวัดบางนานอก            สำนักงานเขตบางนา
2 โรงเรียนคฤกัสบดี(จันทรสถิตช์) สำนักงานเขตบางพลัด
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด