ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอนเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอน  เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ชื่อเรื่อง                  :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอน เรื่อง   รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย                     :  นายกิตติพงศ์   นาคบาง

ชื่อปริญญา            :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชา               :  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สถาบัน                  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี                             :  2552อาจารย์ที่ปรึกษา  :  1. อาจารย์กฤช     สินธนะกุล        2. อาจารย์ดวงกมล    บุญธิมา                                        

                            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  2        ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  จำนวน  22  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกม  ประกอบด้วย  เกมปริศนาเลือกรูป  เกมเลือกรูปเอาชัย  เกมปาเป้า  เกมปริศนาเรียงรูป  เกมโยงเส้น  เกมต่อจิ๊กซอ และเกมเทน้ำใส่ถัง  ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเกมกับเนื้อหาทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จากนั้นนำข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์ตามหลักสถิติ เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.21/82.28  ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน คือมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  และคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

บทเรียนล่าสุด