ทฤษฎีสี

ทฤษฎีสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับชั้น ประถมปีที่ 4-6 เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์…

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.1-3…

ใครรู้แน่มีเท่าไร

ใครรู้แน่มีเท่าไร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ประถมปีที่ 1-2…

รูปทรงชวนคิด (รูปเรขาคณิตสามมิติ)

รูปทรงชวนคิด (รูปเรขาคณิตสามมิติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3…

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่าเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1…