มรดกโลกของไทย

หนังสือชนะการประกวดจากโครงการประกวดหนังสือประกอบเรียนการสอน ปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรฒ