การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.1-3…