การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.1-3…

ใครรู้แน่มีเท่าไร

ใครรู้แน่มีเท่าไร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ประถมปีที่ 1-2…

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายประณิธาน แท่นประยุทธ โรงเรียนเพชรถนอม…