ตัวอย่างสื่อภาษาอังกฤษ(สืบค้นจากเว็บไซต์)ประเภทนิทาน

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

ประเภทนิทาน

ลำดับที่                                          รายการ

ระดับชั้น

1 The ASEAN Community by 2015 ม. 1-3