ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทร่วมกับเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทร่วมกับเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย 

จีรนันท์  ครุธาโรจน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563 และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง การอ่านคำที่มีตัว ฑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง การอ่านคำที่มีตัว ฑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย

สิทธิชัย  ยาแก้ว

ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วย Google Site เรื่อง โครงงานอาชีพเห็ดสวรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วย Google Site เรื่อง โครงงานอาชีพเห็ดสวรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย

กุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว

ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง ตามแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โปรดให้คะแนนสื่อการเรียนรู้

การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง ตามแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโยงนิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

อชิตพล  มีมุ้ย

งานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564